Общи условия

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА УЕБСАЙТ

НА  ФОНДАЦИЯ ЗА МЛАДИ МУЗИКАЛНИ ТАЛАНТИ “ДЕНИС ТЕОФИКОВ”

www.denisteofikovfoundation.org

Добре дошли на интернет страницата на фондация за млади музикални таланти “Денис Теофиков”.

Тази Интернет страница е собственост и се поддържа от фондация за млади музикални таланти “Денис Теофиков”.

Фондация за млади музикални таланти “Денис Теофиков” е вписана като българско юридическо лице с нестопанска цел, действащо в обществена полза с БУЛСТАТ 206719734 и адрес на управление гр. София,р-н Люлин
ж.к. Люлин 5, бл. 517, вх. Б, ет. 3, ап. 44, тел. 0897 755 955, email: foundationdenisteofikov@gmail.com

Достъпът до сайта и използването му са подчинени на следните „Общи условия за използване” и на всички съответни приложими закони. С посещаването и/или използването на Уебсайта вие се съгласявате да спазвате настоящите Общи условия за използване, затова ви молим да ги прочетете внимателно, преди да продължите с разглеждането на уебсайта.

В общите условия под „този уебсайт” се разбира сайтът на фондация „Денис Теофиков“, който може да съдържа връзки и към други сайтове на наши партньори в Интернет.

Уебсайтът може да съдържа елементи, които са защитени от националните, европейски и международни закони за авторски и други права на интелектуална собственост, като например (но без ограничаване до изброените) търговски марки, търговски наименования, снимки, видео, текстове и графичния дизайн на Уебсайта (наричани по-нататък Съдържание). При спазване на всички допълнителни ограничения, произтичащи от приложимите закони, за защита на тези права се прилагат следните ограничения при използването на уебсайта.

ОГРАНИЧЕНИЯ

Нито една част от този уебсайт не може да бъде копирана по електронен или друг начин, освен до степен, необходима за ефективни справки в Уебсайта и за използване на предлаганите от него услуги.

Фондация „Денис Теофиков“ ви позволява да ползвате Уебсайта и Съдържанието му единствено за персонални дарителски и информационни цели – при положение, че спазвате всички указания за авторски права и други указания за собственост – и забранява използването на Уебсайта и Съдържанието му за всякакви търговски цели.

В този сайт може да има връзки към външни уебсайтове. Препратките към външни сайтове са поставени единствено за ваше улеснение и фондация „Денис Теофиков“ не носи отговорност за собствениците и операторите на тези уебсайтове или за услуги, предоставени на тях, нито за тяхното съдържание; не приема и не се обвързва с условия, гаранции или други декларации, свързани с тях, и не приема задължения, свързани с тях (вкл. задължения, произтичащи от иск за нарушаване на правата върху интелектуална собственост на трети лица, въз основа на съдържанието на някой от уебсайтовете, към които има връзки, включени в този сайт).

С приемане на настоящите Общи условия за ползване нямате право да възпроизвеждате (чрез разпечатване, запазване върху носител или по друг начин), разпространявате, излъчвате, променяте по какъвто и да е начин, както и по друг начин да използвате материали, включени в този уебсайт, освен по начините, допустими съгласно Общите условия. Тези ограничения важат за целите материали или за части от тях.

Нямате право да премахвате от материалите, копирани или разпечатани от този уебсайт, предупредителните указания за авторско право, търговските марки или друга интелектуална собственост, съдържаща се в оригинала.

ХИПЕРВРЪЗКИ

Посещаването на Уебсайта с автоматични средства (напр. чрез използване на „паяци” или „автоматични ботове” с цел системно извличане на информация за него или с цел функционално свързване на Съдържанието на Уебсайта към друг уебсайт не е разрешено.

Забранено е поставянето на хипервръзка по такъв начин, че интернет потребителят вижда Уебсайта в рамките на друг уебсайт.


ЗЛОУПОТРЕБА

Използването на Уебсайта или на Съдържанието по начин, който затруднява останалите посетители, нарушава правата им, прекъсва правилното функциониране на уебсайта по друг начин или оказва неблагоприятно влияние върху предоставената информация и/или софтуера, който контролира функционирането й, е строго забранено. Използването на Уебсайта чрез заобикаляне на мерките за защита на запазените му части не е разрешено. Използването на Уебсайта, смятан в границите на разумното за представляващ или насърчаващ поведение, което би могло да се счита за криминално престъпление, да дава повод за търсене на гражданска отговорност или да противоречи по друг начин на законодателството на някоя държава, е забранено.

ОТГОВОРНОСТ

Фондация „Денис Теофиков“ не носи отговорност за евентуални вреди, причинени вследствие от ползването или изтеглянето на каквито и да било материали или общо информация от този уебсайт. Употребата на материали или позоваването на такива е изцяло отговорност на потребители на уебсайта и същите носят изцяло отговорност за всички претенции на трети лица спрямо фондация „Денис Теофиков“, предявени на базата употреба или злоупотреба с уебсайта от негови потребители.

Фондация „Денис Теофиков“ си запазва правото да търси обезщетение по общия граждански ред за всички случаи на понесени вреди и платени компенсации на трети лица от потребителите на уебсайта, причинили същите тези вреди.

ЛИЧНА ОТГОВОРНОСТ


Използването на всеки материал и/или данни, изтеглени или получени по друг начин чрез или от Уебсайта, е по ваше собствено усмотрение и на ваша отговорност.

Вие поемате всички отговорности, произтичащи от вашето използване на Уебсайта или услугите. Вие поемате задължението да компенсирате фондация „Денис Теофиков“ за понесени загуби, щети или отговорности, както и за всяка претенция или процесуални действия, които бъдат или заплашват да бъдат предприети спрямо фондация „Денис Теофиков“ във връзка с вашето използване на Уебсайта или услугите.
Потребителското име и паролата, които получавате за достъп до определени услуги, предоставяни през Уебсайта, са конфиденциални и не бива да бъдат разкривани или споделяни с трети страни, нито използвани по друг начин за цели, за които това не е разрешено. Вие носите пълна отговорност за поддържане на конфиденциалността на потребителското име и паролата, както и за всички дейности, които се извършват при използване на вашето потребителско име и парола.
Вие потвърждавате, че използването на комбинацията от паролата и потребителското име представляват вашето разрешение за вход. Вие сте наясно, че ще носите отговорност за всяко действие, регистрирано след използването на вашето потребителско име и парола. Следователно трябва да имате предвид, че трябва да вземете подходящи мерки за защита, които да осигурят разкриването на получените от вас потребителско име и парола само на упълномощени лица.

ПОВЕРИТЕЛНОСТ И ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Ние обработваме и използваме данните, събрани или предоставени от посетителите на нашия Уебсайт, съгласно действащите нормативни разпоредби относно поверителността и защитата на личните данни. Включените на Уебсайта връзки към други сайтове не попадат в обхвата на декларацията за поверителност и защита на личните данни.

СЪБИРАНЕ И ОБРАБОТКА НА ЛИЧНИ ДАННИ


Когато посещавате нашия Интернет сайт, сървърите ни автоматично записват и анализират техническите данни за вашия достъп, като например вашия IP адрес, предоставен от Вашия интернет доставчик, информация за интернет браузъра, който използвате, Интернет сайта, от който ни посещавате, включително дата и час на всяко посещение. Тези данни остават анонимни и не могат да бъдат свързани с конкретно лице. Ние използваме тези данни, за да анализираме кои секции на сайта ни представляват най-голям интерес за вас, с цел да подобрим съдържанието и да направим нашия сайт по-интересен и по-удобен за ползване от потребителя, както и да установим всякакви технически проблеми във възможно най-кратък срок. Можете да използвате повечето секции на уеб страницата без да ни предоставяте лични данни. Ние използваме предоставените от вас данни единствено ако това е абсолютно необходимо и само при положение, че същите се предоставят от вас доброволно и съзнателно, например с цел онлайн дарения и абонамент за електронен бюлетин.

ПРЕНОС НА ЛИЧНИ ДАННИ ДО ТРЕТИ ЛИЦА

Информацията и личните данни, които предоставяте на уеб страницата на фондация „Денис Теофиков“, не са публични и няма да бъдат разкривани на трети лица, освен в случаите, предвидени от закона или когато това е необходимо за извършване на заявените от Вас дейности. Фондацията гарантира, че името и адресът Ви няма да бъдат продавани, заменяни или отдавани под наем, ще бъдат използвани само за кореспонденция и ще бъде спазвана пълна конфиденциалност.

Фондация „Денис Теофиков“ е администратор на лични данни по смисъла на Закона за защита на личните данни и ще ги предпазва от случайно или незаконно унищожаване или загуба, неправомерен достъп, разпространение или изменение, както и от други незаконни форми на обработване. Личните Ви данни се събират само за определените от закона цели и се обработват съгласно изискванията на закона.

ДЕКЛАРИРАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ 


 С публикуването на Вашите лични данни в някоя от секциите на уеб страницата на фондация „Денис Теофиков“, вие декларирате, че:

  1. Предоставяте Вашите лични данни доброволно;
  2. Давате съгласие предоставените от Вас лични данни да бъдат съхранявани, обработвани и предоставяни от фондацията съгласно настоящите Общи условия и действащите в Република България нормативни актове;
  3. Давате Вашето съгласие да ви изпращаме съобщения относно дейността на фондацията, включително организираните от нас събития и кампании и начина на разходване на дарените ни средства
  4. Имате право да откажете да дадете съгласие за обработване на личните Ви данни или да оттеглите вече даденото съгласие по всяко време с предизвестие до фондацията;.
  5. Запознат/а сте с правата Ви на достъп и на коригиране на събраните данни чрез подаване на заявление до фондацията, както и с последиците от отказ за предоставяне на данните.

ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА ЛИЧНА ФИНАНСОВА ИНФОРМАЦИЯ


Финансова информация за потребителите, ползващи услугата за онлайн дарения, не попада в базата данни на фондация „Денис Теофиков“, а се предава директно към системите за онлайн разплащания на еPay.bg и paypal.com. 
 След завършване на регистрацията в специализираната секция на уебсайта заявената сума за дарение се превежда автоматично към дарителската сметка на фондацията.

Онлайн даренията се извършват в съответствие с Общите условия за ползване на системите за онлайн разплащания на  еPay.bg и paypal.com

.

ДАРЕНИЕ ЗА КАУЗА НА ФОНДАЦИЯ „Денис Теофиков“
Дарението е парично и се извършва по електронен или банков път. Дарителят има възможност да избере измежду възможностите за извършване на даренията, описани в съответната секция в сайта на фондация „Денис Теофиков“.
Даренията, извършени в течение на календарната година, се признават съгласно разпоредбите на чл. 31 ал. 1 т. 14 от Закона за корпоративното подоходно облагане и чл. 22 ал. 1 т.”л” от Закона за облагане доходите на физическите лица.

СПИРАНЕ НА АБОНАМЕНТНИТЕ/ПЕРИОДИЧНИ ПЛАЩАНИЯ

За прекратяване на абонаментните/периодични плащания, е необходимо да ни уведомите писмено като се  свържете с нас на имейл foundationdenisteofikov@gmail.com

ПРОМЕНИ В ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ И В ПОДДРЪЖКАТА НА УЕБСАЙТА

Фондация „Денис Теофиков“ може периодично да извършва промени в Общите условия за ползване и в ограничаването на отговорността, установени по-горе. При влизането си в този уебсайт вие приемате действащите в момента общи условия, както и ограничаването на отговорността. Вие сте задължени да спазвате всички  изменения и поправки, поради което е необходимо да посещавате периодично тази уебстраница, за да преглеждате актуалните за момента Общи условия за ползване.
Фондацията може по всяко време да променя формата и съдържанието на уебсайта.
Фондацията може по всяко време да спре функционирането на този уебсайт с цел обновяване на съдържанието или по друга причина.
Фондацията си запазва правото да прекрати достъпа до този уебсайт по всяко време без предизвестие.

РАЗРЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕ

Страните ще полагат всички усилия, за да разрешат всякакви спорове, противоречия или претенции, произтичащи от или във връзка с настоящите Общи условия по взаимно съгласие.

Всякакви спорове,  породени  от настоящите  Общи условия – освен ако бъдат разрешени по взаимно съгласие в срок от 60 (шестдесет)  дни след получаването на искането на някоя от страните, се отнасят за разрешаване пред компетентния български съд.

За всякакви въпроси и нужда от съдействие, се свържете с нас на :

Имейл: foundationdenisteofikov@gmail.com

Телефонен номер: 0897 755 955